Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 28 de Novembre de 2014
Temperatura actual 18ºC
Dades meteorològiques     
Màxima 16ºC   Mínima 13ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general
 • L‘Ajuntament
 • La Vila
 • Actualitat
 • Atenció al ciutadà
 • Seu electrònica


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 8h a 15h
Els dijous de 17h a 20h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 • CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT
  28 de Novembre de 2014
  S’ha convocat Ple Extraordinari de l’Ajuntament per al proper DIMARTS, 2 DE DESEMBRE a les 21,30 h. a la Sala de Plens, amb el següent ORDRE DEL DIA:
  Llegir.ne més
 • RESULTAT DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOS PEONS DE LA BRIGADA MUNICIPAL
  26 de Novembre de 2014
  A continuació es fa pública l’acta  final (3a. sessió)  del procés de selecció de dos peons per a la Brigada municipal, amb el resultat obtingut pels candidats a a la prova de coneixements de català realitzada el dia 25 de novembre de 2014 i la puntuació total obtinguda per cada un d’ells.
  Llegir.ne més
 • PROCES DE SELECCIÓ DE DOS PEONS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL. RESULTATS PROVA ENTREVISTA PERSONAL
  21 de Novembre de 2014
  A continuació es fa pública l’acta (2a. sessió)  del procés de selecció de dos peons per a la Brigada municipal, amb el resultat obtingut pels candidats a l’entrevista personal realitzada el dia 20 de novembre de 2014.
   
  Al mateix temps, es comunica que la prova de català tindrà lloc el proper dimarts, 25 de novembre a les 10 del matí a les dependències de l’Ajuntament.
  Llegir.ne més
 • PROCÉS DE SELECCIÓ DE DOS PEONS DE LA BRIGADA MUNICIPAL. RESULTAT VALORACIÓ DE MÈRITS
  14 de Novembre de 2014
   
  En data 14 de novembre de 2014 la Comissió de Valoració s’ha reunit per tal d’avaluar  els mèrits al.legats i degudament justificats pels aspirants.
   
  S’aixeca l’acta que es transcriu a continuació amb els resultats de la valoració dels mèrits.
  Llegir.ne més
 • Es crea la Seu Electrònica al web de l’Ajuntament
  18 d'Octubre de 2011

  La ’Seu Electrònica’ no aporta noves funcionalitats al web, però permet dotar de garanties juridiques a la relació telemàtica entre el ciutadà i l’ajuntament.

  Els continguts que trobem dins de l’apartat de seu electrònica utilitzen un canal de comunicació segur que permet:
  - obtenir garanties respecte la identitat del titular de la seu eletrònica
  - xifrar les comunicacions entre ciutadà i ajuntament per evitar que aquestes puguin ser interceptades per tercers

  Llegir.ne més

 • No s'han trobat resultats.

 • EDICTE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER AL 2015
  30/10/2014 / Ajuntament

  En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple de data 28 d’octubre de 2014 ha adoptat, amb el quòrum legalment exigible,  l’acord d’aprovar provisionalment per a l’exercici 2015 i següents les  modificacions de les ordenances fiscals que, a continuació,  es relacionen:
  Llegir.ne més
 • EDICTE APROVACIÓ BASES PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOS PEONS DE LA BRIGADA
  15/10/2014 / Ajuntament

  Es fa públic per a general coneixement que  la Junta de Govern Local celebrada en data 10 d’octubre d’enguany ha aprovat les bases per  a la contractació laboral temporal de dos peons de la Brigada d’obres de l’Ajuntament, així com la convocatòria del procés selectiu.

  Seguidament es publica el text íntegre de les bases aprovades.

  Les sol.licituds per prendre part en aquest procés selectiu s’han de presentar en la forma que es preveu en les esmentades bases. El termini de presentació de sol•licituds finalitza el proper 3 de novembre de 2014.
  Llegir.ne més
 • EDICTE APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA I PROTECCIÓ D’ANIMALS
  30/09/2014 / Ajuntament

  El Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, en sessió que tingué lloc el passat 22 de setembre de 2014, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d’animals de l’ajuntament de Monistrol de Montserrat. En el mateix acord es va derogar l’Ordenança de tinença d’animals aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 15 de gener de 2001.
  Llegir.ne més


DESTACATS
Diputació de Barcelona