Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 30 de Març de 2017
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 8h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

ANUNCI APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2012

08 d'Agost de 2013Confeccionat el compte general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 2012, i vist l’informe emès per la Comissió Especial de Comptes en data 6 d’agost de 2013, s’exposa al públic junt amb els seus justificants durant el termini de 15 dies.
 
En aquest termini i durant vuit dies més s’admeten les reclamacions i observacions que puguin formular-se per escrit, les quals seran examinades per l’esmentada Comissió que portarà a terme totes les comprovacions que cregui necessàries, abans de sotmetre’l al Ple de la Corporació per al seu examen i aprovació, si s’escau, de conformitat amb allò que disposa l’article 212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Diputació de Barcelona