Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimarts, 24 d'Octubre de 2017
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

28/06/2017S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper dijous 29 DE JUNY a les 9 del vespre a la Sala de Plens amb el següent ORDRE DEL DIA:
 
 


a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1-    LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL 27 D’ABRIL DE 2017

b) Resolucions de govern
2-    DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL EFECTUADES DES DEL DARRER PLE ORDINARI
3-    DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 17 DE MAIG DE 2017 D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2016 (Exp 24/17)
4-    DONAR COMTPE DE L’INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIO 49/17 RELATIUS ALS INFORMES D’OBJECCIONS EMESOS DURANT L’EXERCICI 2016 AIXÍ COM L’INFORME  D’ALCALDIA JUSTIFICATIU DE LES OBJECCIONS INCLOSES A L’INFORME(Exp. 2017000114)
5-    RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 2 DE JUNY DE 2017 D’AIXECAMENT  DE LA RETENCIÓ DE CREDIT QUE AFECTA A LA PARTIDA DE CONSERVACIÓ DE ZONES FORESTALS (Exp. 2017000030)
6-    RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 2 DE JUNY DE 2017 D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 1 D’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT (Exp. 2017000042)
7-    DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 12 DE JUNY DE 2017  D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 2 DE GENERACIÓ DE CRÈDIT (Exp. 2017000056)
8-    PROPOSTA D’ACATAR LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓ ADMINISTRATIU NÚM. 12 EN LES ACTUACIONS DEL RECURS 362/2014 1A
9-    PROPOSTA DE SUSPENSIÓ DE  L’EFICÀCIA DEL REGLAMENT DEL REGISTRE D’UNIONS ESTABLES DE PARELLES (Exp. 20170000154)
10-    PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT QUE REGULA LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT  (Exp. 67/15)
11-    PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 3 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I TRANSFERÈNCIA ENTRE PARTIDES (Exp. 20170000155)
12-    PROPOSTA DE DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA DE L’EXECUCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A L’ARRANJAMENT DEL CLAVEGUERAM DEL FINAL DEL CARRER DEL PLA  I LA NECESSITAT D’OCUPACIÓ DE BÉNS I DRETS (Exp. 105/16)
c) Mocions dels grups municipals
13-    MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CiU DE REBUIG A L’OCUPACIÓ IL.LEGAL D’HABITATGES.

d) Control de l’acció de govern:
14-    CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
15-    INFORMES D’ALCALDIA
16-    PRECS I PREGUNTES
 

  tancar històric  

Diputació de Barcelona