Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 30 de Març de 2017
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 8h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTÍCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

21/02/2017S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper dijous 23 DE FEBRER a les 9 del vespre a la Sala de Plens amb el següent ORDRE DEL DIA:
 
 
a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 10/16  DE DATA  22 DE DESEMBRE DE 2016
2.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 1/17  DE DATA  26 DE GENER DE 2017

b) Resolucions de govern
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 53/17 DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE  (Exp. 15/17)
4.- DONAR COMPTE DEL  DECRET D’ALCALDIA 54/17 REFERENT A LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (Exp. 15/17)
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 55/17 REERENT A LES DELEGACIONS EFECTUADES A REGIDORS I TINENTS D’ALCALDE (Exp. 15/17)
6.-DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 56/17 D’APROVACIÓ DELS CÀLCULS CORRESPONENTS AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2016  (Exp. 35/16)
7.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 57/17 D’APROVACIÓ DELS FORMULARIS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS CONTEMPLADES A  L’ORDRE HAP/2015/2012  (Exp. 37/16)
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CREDIT  PER UN IMPORT DE 6.882,41€  (Exp. 17/17)
9.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT (Exp. 96/16)
10,.. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017 (Exp. 116/16)

c) Mocions dels grups municipals
--
d) Control de l’acció de govern:
11.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
12.- INFORMES D’ALCALDIA
13.-  PRECS I PREGUNTES

  tancar històric  

Diputació de Barcelona