Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 24 de Maig de 2017
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 8h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTÍCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

25/04/2017S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper dijous 27 d’ABRIL a les 9 del vespre a la Sala de Plens amb el següent ORDRE DEL DIA:
 
 

a) Acta/es sessió/ns anterior/s:

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 2/17   DE DATA  23 DE FEBRER DE 2017

2.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 3/17   DE DATA  16 DE MARÇ DE 2017

 

b) Resolucions de govern

3.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS LABORALS EFECTUADES DES DEL DARRER PLE ORDINARI

4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 764/16 DE DATA 31 DE DESEMBRE DE 2016 D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT

5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 107/17 DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DE LA REDACCIÓ DEL TEXT DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE PRESTACIONS SOCIALS (Exp. 67/15)

6.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 140/17 D’APROVACIÓ DEL PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA 2017 AIXÍ COM EL MARC PRESSUPOSTARI QUE SE’N DERIVA (Exp. 25/17)

7.- DONAR COMPTE  DEL DECRET D’ALCALDIA 190/17 PEL QUAL S’APROVA LA INTERPOSICIÓ DEL RECURS D’APEL.LACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA 70/2017 PER L’APORTACIÓ DE LA QUOTA A  FAVOR DE L’AMI (Exp. 101/16)

8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE (Exp. 60/14)

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA CORRESPONENT A L’ANY 2016 (Exp. 41/17)

10.-  PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA (Exp. 47/17)

11.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER TAL MODIFICAR L’ABAST DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (Exp. 48/17)

12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 2/17

13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D’AIGUA POTABLE AL CARRER JULIÀ FUCHS (Exp. 19/17)

 

 c) Mocions dels grups municipals

14.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC REFERENT A LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A LA MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS I L’EXECUCIÓ D’INVERSIONS PRIORITÀRIES

 

d) Control de l’acció de govern:

15.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN

16.- INFORMES D’ALCALDIA

17.-  PRECS I PREGUNTES

17.1 PREC PRESENTAT PEL PARTIT POPULAR PER A CANVIAR D’UBICACIÓ ELS CONTENIDORS DEL CARRER PLA NÚM. 26


  tancar històric  

Diputació de Barcelona